08-312200

Bouppteckning

I samband med dödsfall uppkommer frågor om fördelning av den avlidnes egendom. En enklare bouppteckning går att göra inom familjen beroende på dödsboets innehåll och arvssituation. De flesta dödsbon väljer att få hjälp med bouppteckningen och vi på begravningsbyrån har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar. 

 

Bouppteckning och dödsboanmälan

Bouppteckningen är det dokument som beskriver vilken egendom som ingår i dödsboet och som senare ska fördelas mellan arvingarna. De som ingår i dödsboet behöver då gå igenom och göra en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder.
En bouppteckning måste enligt lag upprättas inom tre månader från dödsfallet. I undantagsfall kan man få dispens med ytterligare en månad.

En dödsboanmälan görs i de fall där den avlidnes tillgångar inte täcker begravningskostnaden och ersätter då bouppteckningen. Dödsboanmälan görs av kommunen där den avlidne är skriven.

Arvsskifte

När tillgångarna ska fördelas mellan delägarna i dödsboet (det vill säga när arvet ska skiftas) kan det ibland vara nödvändigt att upprätta en arvsskifteshandling, som tydligt beskriver hur arvet ska delas, vem som ska ha viss egendom, vilka andelar som ska fördelas mm.

Testamente

Arvingar till ett dödsbo kan vara legala arvingar som barn och barnbarn eller arvingar som utsetts i ett testamente. Testamentet uttrycker den avlidnes vilja; det talar om hur tillgångarna ska fördelas och vilka eventuella förbehåll som ska gälla för arvet. Om arvingar saknas, ärver Allmänna arvsfonden. 

Välkommen att kontakta Michael Kandeman när du har frågor om bouppteckning: 08 – 31 22 00